Vår kollega Jamie Woodworth har precis fått sin artikel ‘Exploring Narratives of Death’ (END): A case study of researcher experiences in studying dying, death and grief in an interdisciplinary setting publicerad i tidskriften Mortality.

Studier kring döden har en rik tvärvetenskaplig historia, men få forskare har undersökt processen för tvärvetenskapligt samarbete. Utvecklingen och utforskningen av en mer rigorös tvärvetenskaplig forskning kring döden och döendet är en högst aktuell fråga.

Syftet med den här artikeln är att kasta kritiskt ljus över forskarnas erfarenheter av tvärvetenskapligt samarbete kring döendet, döden och sorg, samt undersöka vilka möjligheter och utmaningar det ger upphov till för framtida tvärvetenskaplig forskning på området.

I den här studien har en tvärvetenskaplig studiegrupp vid namn Exploring Narratives of Death (END) följts under ett års tid och undersökts genom deltagande observation och semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen är att forskarna i gruppen starkt förespråkar fler tvärvetenskapliga agendor inom forskning kring döden i syfte att utveckla intellektuella framsteg inom området och/eller praktisk tillämpning av forskningen i samhället. Bristen på strukturellt och tidsmässigt handlingsutrymme i forskarnas yrkesroller på universitetet kan dock hämma deras förmåga att bedriva sådan forskning på lång sikt.

Du kan läsa artikeln i sin helhet (på engelska) här

Läs mer om Jamie´s forskning här