Karin Dalhammar (PC), Marlene Malmström (PC), Maria Schelin (PC), Dan Falkenback, Jimmie Kristensson (PC) är medförfattare till artikeln “The impact of initial treatment strategy and survival time on quality of end-of-life care among patients with oesophageal and gastric cancer: A population-based cohort study.

Studien är en registerbaserad kohortstudie och inkluderar 2156 personer som avlidit till följd av matstrups- och magsäckscancer i Sverige. Syftet var att undersöka om överlevnadstid och initial behandlingsstrategi påverkar kvalitén på vården i livets slutskede. Resultatet visar på att personer med en överlevnad på ≤3 månader och 4–7 månader har större risk för avlida på sjukhus, jämfört med personer som överlever ≥17. Personer med en överlevnad ≤3 månader har även lägre risk att erhålla brytpunktssamtal och närstående stöd, i jämförelse med personer som överlever ≥17. Risken för munhälsobedömning och smärtskattning skiljde sig inte mellan de olika överlevnadsgrupperna. Resultatet visade även att den initiala behandlingsstrategin inte påverkade kvalitén på vården i livets slut. Läs artikeln i Plos One här.