Våra medarbetare Anette Duarte, leg. sjuksköterska och verksamhets- och kvalitetsutvecklare samt Dröfn Birgísdóttir, leg. fysioterapeut, folkhälsovetare och doktorand är författare av artikeln ”Nationell vårdplan för palliativ vård – ett svenskt initiativ”.

Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, är ett tvärprofessionellt och personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och bemöta en patients palliativa vårdbehov oberoende av diagnos, vårdform eller tid kvar i livet. NVP syftar till ökad trygghet och livskvalitet för både patient och närstående. Den ger överblick över patientens behov och önskemål samt över vilka individuella insatser som gjorts och planeras. Artikeln beskriver vad NVP är, hur den kom till och vilka erfarenheter som gjorts så här långt.

Läs artikeln i tidskriften Omsorg, nr. 2 – 2020, Planer i palliasjon. Du kan även läsa artikeln här.