Charlotte Castor forskar om avancerad sjukvård i hemmet för barn och är med i ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga utbredning samt undersöka genomförbarhet, behov, hinder och möjligheter ur olika perspektiv då barn får sjukvård i hemmet. Projektet inkluderar samtliga barn som får avancerad sjukvård i hemmet i Skåne.

Att vårda sjuka barn och ungdomar skiljer sig på många sätt från att vårda vuxna. Barn har andra sjukdomar och sjukdomarna ger andra symtom. Barn behöver andra doser av läkemedel och reagerar annorlunda på läkemedel än vuxna. Svårt sjuka barn och deras familjer har också en rad andra behov att ta hänsyn till. Vissa behov, som önskan att vara med vänner, kan vara lätt för att förstå och tillmötesgå. Hur ett litet barn tänker kring till exempel döden, kan däremot vara svårt att förhålla sig till för både föräldrar och personal utan speciell kompetens inom ämnet. Även om många familjer är nöjda innebär vården alltså en rad utmaningar.

Charlotte Castor är barnsjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus i Lund och doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. I denna artikel berättar hon om sin forskning.