Palliativt Utvecklingscentrum har talat med Primärvårdschef Ingrid Vesterberg, Palliativ vård och ASIH i Skåne, om målbild 2022. Här kan du läsa hennes tankar om utvecklingsarbetet.

”Vi inom den specialiserade palliativa vården har de senaste åren haft stort fokus på att identifiera en målbild kring hur verksamheten fortsatt ska utvecklas för att kunna möta det specialiserade palliativa behovet hos befolkningen i Skåne. I detta arbete har det varit viktigt för oss att medarbetarna kunnat beredas möjlighet till stor delaktighet och förankring.

Ett stort engagemang råder i verksamheterna och stödet från våra interna samordnare och förbättringsledare har och är ovärderligt. Arbetet har utmynnat i en Strategisk plan, fastställd och beslutad tvärpolitiskt våren 2020, med utvecklingsfokus på personcentrerad, jämlik, tillgänglig, patientsäker, effektiv och kunskapsbaserad vård. Nu går vi in i nästa fas där enheterna ska identifiera ett gap mellan nuläge och målbilden, för att därefter identifiera behov av insatser för att uppnå intentionerna i vår strategiska plan. Vården ska vara kunskapsbaserad med stöd av forskning, utveckling och utbildning, inom detta område ses samverkan med Palliativt Centrum som fortsatt viktigt. Kontakta oss gärna så berättar vi mer”.