Hematologimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö har beslutat att deras vårdpersonal ska tränas i att hålla svåra samtal med sina patienter. Våra kursledare för De Nödvändiga Samtalen (DNS), Anders Danielsson och Mattias Tranberg, kommer att hålla i träningen på hematologen. De har båda lång erfarenhet av att träna vårdpersonal i svåra samtal och brytpunktssamtal.

Vi har intervjuat Malin Axelsson, sjuksköterska och områdeschef, samt Johan Theander, överläkare och sektionschef på hematologen, om deras beslut att utbilda sin personal i vårt kurskoncept De Nödvändiga Samtalen.

”Vi ser en förbättringspotential inom verksamheten när det gäller att initiera de svåra samtalen kring när botande behandlingsinriktning går mot det palliativa med våra patienter. Vi ser att medarbetare med olika profession upplever patienternas behov olika och att det ibland saknas en samsyn kring när samtalet bör ske. Vi tror också att det finns en viss ovana och osäkerhet i när och hur dessa samtal bäst utförs”, berättar Malin och Johan.

Samtalsträningen kommer att inkludera undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Speciellt för hematologen är att deras patienter ofta har många behandlingsalternativ.

”Vid vissa av våra sjukdomstillstånd är tiden från att man slutar med kurativ behandling tills att patienten avlider mycket kort, vilket innebär att både patienter och anhöriga får kort tid att förbereda sig på döden och att samtalen kring det upplevs komma en aning för sent. Relationen patient och PAL (patientansvarig läkare) är stark och långvarig vilket är en styrka men kan göra dessa samtal utmanande”, säger Malin.

Träningen och de samtalsmodeller som används kommer att anpassas för att passa hematologen specifika behov. Målet med det här samarbetet är att hematologens personal ska bli tryggare i att hålla i samtal, och att de ska hållas oftare och tidigare än vad de gör idag.

”Vi hoppas på ökad samsyn kring när och hur vi pratar med patienterna och en ökad trygghet i att ta de nödvändiga samtalen genom de verktyg som ges via utbildningen”, säger Johan.