Nytt projekt ska hjälpa de närstående i palliativ vård. Professor Anette Alvariza och doktorand Maria Norinder, båda legitimerade sjuksköterskor, från Ersta Sköndal Bräcke Högskola leder ett forskningsprojekt med ett nytt strukturerat arbetssätt för vårdpersonal när de möter närstående till patienter som vårdas i hemmet. Arbetssättet bygger på ett frågeformulär som kallas för Ditt behov av stöd (CSNAT).

Arbetssättet är personcentrerat och medför ett omvänt förhållningssätt. Det innebär att det är de närståendes egna behov och prioriteringar som styr vilka stödinsatser som ska ges i kombination med vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter. Arbetssättet kan användas oavsett var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig och det säkerställer att stödet till närstående blir jämlikt och organiserat”, säger professor Anette Alvariza.

Det är vår förhoppning att Ditt behov av stöd kan underlätta enheternas arbete och kunna hjälpa de närstående att reflektera över sina behov men också sina egna resurser”, säger doktorand Maria Norinder.

På fotot ses från vänster Anette Alvariza och Maria Norinder.