Vad är ett forskningsprojekt?

Forskning är att söka ny kunskap. Ett forskningsprojekt följer en viss process som inleds med en planeringsfas där bland annat problem och syfte identifieras. Detta behövs för att kunna skriva en projektplan och för att kunna inhämta ev. tillstånd t.ex. från etikprövningsnämnd. Ett forskningsprojekt kräver en handledare och leder oftast fram till en eller flera artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Anslag till forskningsprojekt söks vanligtvis från olika fonder t.ex. inom Region Skåne eller Lunds universitet.

Jag har en idé– hur ska jag gå till väga?

Förankra idén med din chef och fundera/diskutera om idén är ett förbättringsarbete inom verksamheten eller om det kan bli ett forskningsprojekt.

Hur gör jag för att ta reda på vad som är känt inom området?

Vissa frågor kan relativt enkelt och snabbt besvaras och du kan ibland få råd och tips från dina kollegor. I andra fall behövs en litteraturstudie inom området. Denna kan vara av varierande omfattning, allt från en enkel sökning i exv. Google schoolar eller Pubmed, till en systematisk genomgång av all befintlig litteratur inom området.

Vad är en litteraturstudie?

En litteraturstudie är en sammanställning och värdering av vetenskaplig litteratur med utgångspunkt från en specifik och avgränsad undersökningsfråga. Första steget är en systematisk sökning i medicinska databaser och kliniska beslutsstöd. Sådana finner du exempelvis på de flesta sjukhusbiblioteks hemsidor. Hos dessa kan du ofta också få hjälp att söka information.

Jag ska skriva ett examensarbete– finns det ett pågående projekt där jag kan ingå?

Examensarbete genomförs på grund- och avancerad nivå och är kopplad till ett universitet eller en högskola. På Palliativt Utvecklingscentrum har vi flera pågående projekt som på olika sätt kan kopplas till ett examensarbete. Det kan i sådana fall finnas möjlighet till handledarskap för insamling och bearbetning av data. Du kan även ta kontakt med oss om du på tidigt stadium vill diskutera din idé till examensarbete.

Om du har en idé och behöver vägledning, kontakta gärna oss på palluc@skane.se