Teori och samtalsträning

Kurserna De Nödvändiga Samtalen är baserade på aktuell forskning och erfarenhet och kombinerar teori, reflektion och strukturerad samtalsträning i mindre grupper. Forskning på kommunikationsträning visar att upplevelsebaserad träning med individuell feedback baserat på verklighetsnära fall ger bäst effekt. Huvuddelen av teorin förmedlas digitalt och samtalsträningen sker fysiskt eller digitalt via Zoom.

Pedagogiskt synsätt

Vår grundläggande syn på mellanmänsklig kommunikation i mötet mellan patient/närstående och vårdpersonal är central för kursernas innehåll och upplägg. Den utgår ifrån att det är ett möte som sker under känslomässig stress för båda parter och kan utlösa en krisreaktion hos patient/närstående. Vårdpersonalen behöver kunna anpassa sitt bemötande och information till varje persons behov och ha beredskap att möta patientens/närståendes reaktioner. Kurserna är därför utformade för att ge deltagarna kunskap om känslomässiga reaktioner och empatiskt bemötande. De ger även praktiska kommunikationsverktyg för att strukturera och anpassa samtal, läsa av och bemöta reaktioner, samt träning i att använda verktygen.

Samtalsträning

Det som utmärker vår pedagogik jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter (skådespelare). Träningen sker i små grupper (4-7 deltagare) med en handledare och en skådespelare som simulerar patient/närstående. Träningssamtalen bygger på de verktyg som presenterats i DNS digital kommunikationskurs samt deltagarnas inskickade fallbeskrivningar så att träningen ligger så nära var och ens yrkesvardag som möjligt.

Träningen ger stora möjligheter till lärande både för den som tränar och de som ser på. De flesta deltagare upplever samtalen som autentiska samtidigt som de ger möjlighet till anpassning på detaljnivå och omedelbar återkoppling på vilka effekter olika beteenden ger upphov till. Gruppens deltagande ger möjlighet till kollegial feedback och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samtalssituationerna blir på så sätt belysta från olika synvinklar och ger deltagarna tillgång till flera olika sätt att lösa en situation. I våra utvärderingar ger deltagarna träningen mycket höga betyg.

För mer information om DNS-kurserna och hur de går till, kontakta:

Anders Danielsson
E-post: anders.danielsson@skane.se
Tel: 0708-875260