Tidig kontakt med palliativ vård vid symtomlindrande cytostatika behandling av övre GIcancer (esofagus, ventrikel, pancreas, lever-gallgångar) samt vid andra linjens palliativa cytostatikabehandling vid colorectalcancer – en öppen randomiserad prövarinitierad studie

Palliativa enheter har specialkunskaper inom smärt- och ångestlindring samt generell symtomlindring och omhändertagande av patienter i icke-botbart skede av sin cancersjukdom. En palliativ enhet har därför en god möjlighet att underlätta livet för svårt sjuka patienter och deras anhöriga genom en nära monitorering av symtomlindrande behandling.

Patienter med icke botbar gastrointestinal cancer har ofta svåra symtom av såväl sin sjukdom som biverkningar relaterade till tumörbehandlingen. Behovet av sjukvård kan därmed bli stort med såväl besök på akut mottagning som inläggning på sjukhus. Idag finns det flera studier som har visat att en tidig kontakt med en palliativ enhet kan minska patients sjukdoms- eller behandlingsrelaterade symptom, förbättra patients livskvalitet och minska cytostatikabehandling i livets slutskede. American Society for Clinical Oncology (ASCO) rekommenderar ett ökat samarbete kring patienter i palliativt skede av sin tumörsjukdom, mellan specialiserad palliativ vård och tumörbehandlande enheter, för bättre nyttjande av såväl onkologiska som rent symtomlindrande behandlingar.

Allan-studien avser att studera effekten på patientens livskvalitet när palliativ vård integreras tidigt med onkologisk behandling för patient med icke botbar övre gastrointestinal cancer samt parallellt med detta studera vilken effekt detta har på patients närmaste anhörig. Studien är en öppen randomiserad studie mellan tidig kontakt med palliativ enhet resp. anslutning vid behov, vid palliativ kemoterapi, första linjen, vid cancer i esofagus, ventrikel, pancreas, lever/gallvägar samt vid andra linjens palliativa kemoterapi för patienter med colorectal cancer. Patienterna erbjuds deltagande i studien i samband med besöket på onkologiska klinikens medicinska enhet i Lund eller Malmö.

Första patienten inkluderades i Allan-studien i december 2014 och studien var fullt inkluderad maj 2021. Projektet finansieras av Region Skåne, Södra Sjukvårdsregionen samt Lions Forskningsfond Skåne.

Vill du veta mer om forskningen? Kontakta:
Mikael Segerlantz
Docent
E-post: mikael.segerlantz@med.lu.se
Profil på Lunds universitet

Allan-studien får finansiering från Lions Forskningsfond 2017