Varje år diagnostiseras omkring 1300 personer med cancer i matstrupen eller magsäcken i Sverige. Den genomsnittliga 5-års överlevnaden är endast 28-42 procent och många lever redan vid diagnostillfället med kraftigt försämrad livskvalitet och omfattande fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom och problem. Sjukdomen har även en stark negativ inverkan på de närståendes livssituation och välbefinnande. Med hänsyn till den dåliga prognosen och komplexiteten av symtom och problem bör vården redan i ett tidigt skede utgå ifrån ett palliativt förhållningssätt. Studier visar att tidig integration av ett palliativt förhållningssätt befrämjar livskvalitet och minskar bördan av flertal symtom och problem hos personer med avancerad cancersjukdom och deras närstående. Optimalt stöd behöver skräddarsys till den specifika patientgruppen och de närståendes behov. För den aktuella patientgruppen och deras närstående finns det inte specifikt beskrivet interventioner för tidig palliativ vård eller hur de kan samordnas. Likaså finns en bristfällig kartläggning av symtom, problem och vårdbehov hos gruppen som helhet med fokus på det tidiga sjukdomsskedet. Därmed finns ett behov, dels att öka kunskapen om symtom, problem och vårdbehov i det tidiga sjukdomsskedet av matstrups- och magsäckscancer, dels att utveckla en skräddarsydd modell för tidigt integrerad palliativ.

Det här forskningsprojektet består av två faser och omfattar totalt åtta delstudier. Det övergripande syftet med fas ett är att beskriva och jämföra symtom, problem och vårdbehov hos personer som är nydiagnostiserade med matstrups- eller magsäckscancer, samt att undersöka hur personer med obotlig sjukdom hanterar sin vardag. Syftet med fas två att utveckla en modell för tidig integrerad palliativ vård för personer med obotlig sjukdom i matstrupen eller magsäcken och deras närstående, som är personcentrerad och proaktiv.

Forskningen pågår mellan 2018 och 2027, och finansieras av ekonomiska medel från Sjöbergsstiftelsen och ALF.

Publikationer: 

Health care utilization among patients with oesophageal and gastric cancer: the impact of initial treatment strategy and assignment of a contact nurse

The impact of initial treatment strategy and survival time on quality of end-of-life care among patients with oesophageal and gastric cancer: A population-based cohort study

Symptoms, problems and quality of life in patients newly diagnosed with oesophageal and gastric cancer – a comparative study of treatment strategy

 

Vill du veta mer om forskningen? Kontakta:
Sofia Kårmark
Leg. Sjuksköterska, Fil Mag i kirurgisk omvårdnad
Forskarstuderande på institutionen för hälsovetenskaper, medicinska fakulteten, Lunds universitet.
E-post: sofia.karmark@med.lu.se
Profil på Lunds universitet

Karin Dalhammar
Dr. Med. Vet., Leg. Ssk, Specialistsjuksköterska inom palliativ vård
E-post: karin.dalhammar@mau.se