Kommunikation om allvarlig sjukdom – utifrån patienters, vårdgivares, närståendes och medicinska journalers synvinkel

Medicinsk psykologi handlar i första hand om den psykologiska aspekten av det ömsesidiga förhållandet och interaktionen mellan läkare, patient och relevanta människor från patientens närmaste miljö. Huvuduppgiften för medicinsk psykologi är:

  • Att skydda patienten och läkaren från oönskade konsekvenser av medicinens tekniska utveckling, snäv specialisering och byråkratisering av hälso- och sjukvårdens verksamhet.
  • Att använda psykologiska fynd och procedurer för att förebygga sjukdomar och vid behandlingen och rehabilitering av patienter.

I takt med framsteg inom medicinsk vetenskap har vårdgivarens roll kommit att handla allt mer om kommunikation. Tidigare, då möjligheterna till tidig diagnos var begränsade, fick patienten information om att de var allvarligt sjuka först då symtomen hade blivit framträdande. Nu kan många diagnoser ställas innan patienten upplever symtom. Dessutom är information om vad en diagnos innebär i förhållande till komplikationer, funktionsnedsättning, behandling och tidig död i hög grad tillgänglig för patienten genom andra forum. Allt tidigare i sjukdomsförloppet får vårdgivaren svara på frågor om olika behandlingar och konsekvenser. Kommunikation kring svåra besked har fått en allt större roll i läkarens arbete. Patientens roll har också gradvis stärkts i relation till den medicinska professionen vilket ställer allt högre krav på bemötande och kommunikation.

Målet med denna avhandling är att generera kunskap om psykologiska aspekter av allvarlig sjukdom, där kommunikation och empati är centralt. Detta avses uppnås genom att från flera olika perspektiv undersöka mötet mellan läkare och patienter, närstående, samt journalgenomgångar.

Det här projektet är en doktorandavhandling som påbörjades 2016 och pågick fram till februari 2023.

Publikationer: 

Svåra samtal med patienter tränas på kurs med skådespelare: En medveten strategi hjälper både läkare och patient

Möten mellan människor – Kulturkrockar i den palliativa vården

Co-afflicted but invisible: A qualitative study of perceptions among informal caregivers in cancer care

Patterns of Communication About Serious Illness in the Years, Months, and Days before Death

Physicians’ Lived Experience of Breaking Bad News in Clinical Practice: Five Essentials of a Relational Process

The influence of “bad news” and “neutral/good news” on patients’ perception of physician empathy during oncology consultations

 

Vill du veta mer om forskningen? Kontakta:
Mattias Tranberg
Doktor i medicinska vetenskaper
E-post: mattias.tranberg@skane.se
Profil på Lunds universitet