Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) har sedan starten av Palliativt Utvecklingscentrum varit ett av våra viktigaste områden för kvalitetsutveckling och planen är nu implementerad på över 400 vårdenheter runt om i landet. Alla åtgärder inom NVP är baserade på evidens och beprövad erfarenhet och nu kommer vi att undersöka den vetenskapliga evidensen för vårdplanen som helhet.

Projektet täcker både specialiserad vård, allmän palliativ vård och registerstudier. Vi planerar att implementera och utvärdera NVP inom specialiserad vård för KOL och hjärtsviktspatienter, dessa grupper har tidigare i många fall gått miste om palliativ vård, som förr ofta associerades med cancervård. Vidare kommer vi att implementera och utvärdera NVP inom särskilda boenden och ”mobila team” – Region Skånes ambulerande geriatriska vårdteam.

I alla dessa studier kommer vi att utvärdera patientens, personalens och ofta närståendes upplevelser, genom både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vidare kommer vi att utvärdera effekten av NVP med hjälp av Svenska Palliativregistret och vår egen data kring när enheter började arbeta enligt NVP. Vi kommer även att utarbeta en algoritm för att hitta patienter som kan vara i behov av palliativa vårdinsatser baserat på Region Skånes vårddatabaser. Slutligen kommer vi att använda oss NVP del 1 för att bedöma och kategorisera det palliativa vårdbehovet på akutmottagningar, i syfte att underlätta beslutsfattande.

Det här projektet startades upp 2022 och finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse med 3,9 miljoner SEK. Projektet kommer att utmynna i minst en doktorandavhandling och flera andra vetenskapliga publikationer. Sofia Persson är doktorand i projektet och Maria Schelin leder det.

Vill du veta mer om forskningen? Kontakta:
Maria Schelin
Docent
E-post: maria.schelin@med.lu.se